ÇİN ULUSLARARASI İTHALAT FUARI

      TİM’den alınan bir yazıda, Ekonomi Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla, 05-10 Kasım 2018 tarihleri arasında Şangay/Çin Halk Cumhuriyeti'nde (ÇHC) düzenlenecek olan “Çin Uluslararası İthalat Fuarı”na İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (İMMİB) tarafından milli katılım organizasyonu düzenlenmesinin Bakanlıkça uygun görüldüğü belirtilmiştir.   Yazıda devamla, Çin Yönetimi tarafından 2013 yılında ülkenin gelecek 10 yıllık ekonomik yol haritasını belirlemek üzere uygulamaya konan, “Yeni Normal (New Normal)” politikası ile, anılan ülkenin yüksek hızlı büyümeden orta-hızlı ancak sürdürülebilir büyümeye geçerken, hızın ve miktarın önemli olduğu bir üretim modelinden kalite ve inovasyon temelli bir modele evrilmeyi hedeflediği belirtilmiştir. Devlet yatırımı ve dış talebe bağlı ihracat odaklı kalkınma modelini benimseyen ÇHC ekonomisinin motor gücünün bundan sonra iç tüketim ve hizmetler sektörü olmasının öngörüldüğü 2016-2020 dönemini kapsayan 13. Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda da bahse konu ekonomik dönüşümü resmi olarak teyit eden ÇHC’nin, önümüzdeki dönemlerde ABD’yi geçerek dünyanın en büyük ithalatçısı konumuna gelmesi de beklendiği ifade edilmektedir.   Bu itibarla, ilk kez düzenlenecek olan ve ÇHC Yönetimi tarafından en üst düzeyde destek gören bahse konu ithalat fuarının, anılan ülkenin ithalatını artırmak ve çeşitlendirmek amacıyla düzenlediği dikkate alındığında, firmalarımızın oluşan bu fırsatı değerlendirmesi büyük önem arz etmektedir. Ekte tanıtım broşürünün bir örneği de iletilen fuar organizasyonu sekiz holde gerçekleştirilecek olup, bu hollerde yüksek teknoloji ürün grupları, elektrikli ev aletleri ve elektrik- elektronik tüketim malları, otomotiv, giyim ve aksesuar ürünleri, gıda ve tarım ürünleri ile sağlık ekipmanları; hizmet sektörü holünde ise turizm, yeni teknolojiler, kültür & eğitim, yaratıcı tasarım alanında ürün ve hizmetler sergilenecektir.   İlgilenen üyelerimiz için fuar tanıtım broşürü ektedir.    
Devamı...

2018-01 KOBİGEL – KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI

2018 – 01 Proje Teklif Çağrısı: İllerde Rekabet Avantajına Sahip İmalat Sanayi Sektörlerinin ve Yazılım Sektörünün Rekabet Gücünün Geliştirilmesi 2018 – 01 sayılı Proje Teklif Çağrısının genel amacı, “İLLERDE REKABET AVANTAJINA SAHİP İMALAT SANAYİ SEKTÖRLERİ ve YAZILIM SEKTÖRLERİNDEKİ KOBİ’LERİN REKABET GÜCÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ”dir.   Çağrı Bütçesi: İmalat sanayi işletmeleri için: 500.000.000 TL Yazılım sektörü işletmeleri için: 200.000.000 TL   Toplam: 700.000.000 TL Proje Süresi: Proje süresi en az 6 ay ve en fazla 12 aydır. Destek Üst Limiti: Geri ödemesiz 300.000 TL Geri ödemeli 700.000 TL   Toplam 1.000.000 TL Destek Oranı: % 60 (tüm bölgelerde) Desteklenecek Proje Gider Grupları: A) Personel Giderleri: 100.000 TL-GERİ ÖDEMESİZ B) Makine-Teçhizat (kalıp ve bilişim donanımı dahil) Giderleri: 150.000 TL-GERİ ÖDEMESİZ/600.000 TL-GERİ ÖDEMELİ C) Yazılım Giderleri: İmalat sektörü: 50.000 TL-GERİ ÖDEMESİZ Yazılım sektörü:100.000 TL-GERİ ÖDEMESİZ   (Sadece yazılım lisans giderleri için 100.000 TL’ye kadar geri ödemeli) D) Hizmet Alım Giderleri:  100.000 TL-GERİ ÖDEMESİZ   PROJE STRATEJİLERİ: Strateji 1. Üretimde maliyet düşürme ve/veya verimliliği arttırma amaçlı makine – teçhizat edinimi ve devreye alma Strateji 2. Ürün kalitesini ve /veya katma değerini arttırma Strateji 3. Ölçüm – analiz altyapısını iyileştirme Strateji 4. Pazarlama etkinliğini geliştirme Strateji 5. İhracat kapasitesini arttırma Strateji 6. (Yazılım işletmeleri için zorunlu) Veri madenciliği, bulut bilişim, nesnelerin interneti, yapay zeka, ERP/ MRP, CAD / CAM, akıllı uygulamalar, bilgi güvenliği, robot ve otomasyon yazılımları, bilgisayar oyunları (mobil oyun dahil) alanlarından herhangi birinde veya birkaçında; tasarım ve ürün geliştirme yetkinliklerinin arttırılması veya ürün test / belgelendirme ya da yeni yazılım / oyun geliştirme.     Sanayideki yapısal dönüşümün dinamiği olan KOBİ’lerin desteklenmesinde ulusal sanayi stratejileri ve bölge -sektör özelinde farklılaşan KOBİ ihtiyaçları dikkate alınacaktır. Her il, ildeki sektörel yoğunlaşma veya ana sanayi firmalarının etkisi ile farklı bilgi havuzu ve yetişmiş insan gücüne sahip olabilmektedir. İllerin bu şekilde sahip olduğu imalat sanayi potansiyelini geliştirmeyi ve rekabet gücünü artırmayı hedefleyen yaklaşım ile, illerde rekabet avantajına sahip imalat sanayi sektörleri listesi belirlenmiştir. İllerde rekabet avantajına sahip imalat sanayi sektörlerinin seçimi, 27 Mart 2018 tarihinde 26 NUTS Düzey 2 bölge merkezinde 81 ildeki paydaş kuruluş temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen KOBİGEL Programı İl Çalıştaylarında yapılmıştır. Çalıştaylarda oluşturulan 81 il çalışma grubu; kendi illerinde hangi sektörlerin rekabet avantajına sahip olduğunu sektörlerin ildeki imalatçı KOBİ sayısı ve istihdamı içindeki payları,mukayeseli üstünlükleri, teknoloji seviyeleri, büyüme eğilimleri ve il ihracatı içindeki payları kriterlerini dikkate alarak belirlemiştir. Yazılım sektörü ise, diğer sektörlerin katma değer ve verimliliğini arttıran çözümleri ile KOBİ’lerin rekabet gücünün geliştirilmesinde ve sanayide dijitalleşme oranının artırılmasında kritik öneme sahip olmasından dolayı listeye eklenmiştir. Başvuru Tarihleri:24 Nisan - 22 Haziran 2018 Başvuru sistemi 22 Haziran 2018 günü saat 23:59’da başvuruya kapatılacaktır. Bu tarih ve saate kadar sistemüzerinden onaylanmayan projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.                
Devamı...

KOSGEB'in Stratejik Ürün Destek Programı Yayınlandı!

  KOSGEB Yerli ve Milli Üretime Büyük Destek Veriyor! KOSGEB Yurt dışından ithal edilen ara malların Türkiye’de yerli ve milli imkânlarla üretilmesi konusunda işletme başına %70 oranında geri ödemesiz %30 oranında geri ödemeli, 5 milyon liraya kadar hibe ve kredi desteği sağlıyor. Amaç her zamanki gibi cari açığın azaltılması ve Türkiye’nin ekonomisine katkı sağlanması. Türkiye’nin ara malı ithalatı sorunu cari işlemler dengesini alt üst eden sorunlardan birsi. Kullanılan girdilerin yurt içindeki üretici firmalardan tedarik edilerek karşılanması, yaratılan katma değerin ülke içinde kalmasını sağlayacağı gibi, işletmelerimizin rekabet güçlerinin artırılmasına da katkıda bulunacak. Girdilerin yurt dışından tedarik edilerek üretim yapılması durumunda ise elde edilecek katma değer yurt dışına çıkacak. Bu durum, dış ticaret ve dolayısıyla cari işlemler dengesine olumsuz yansıyacağı gibi, gerek tüketim malı gerekse de ara malı üreten firmaların rekabet gücünü zayıflatacaktır. Bu bağlamda ülkemizin 2023 vizyonunda yer alan “dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmak” hedefine ulaşmak için ara malı ithalatı sorununun çözülmesi önemli bir yer tutuyor. Bu çerçevede cari açık problemini azaltmaya katkıda bulunacak yatırımların desteklenmesi yoluyla; ithalat miktarı yüksek stratejik ara malların yerli üretiminin teşvik edilmesi, ülke ekonomisine katma değer sağlanması, imalat sanayinde yerli girdi oranının arttırılması ve yerli imalat sanayinin gelişmesini desteklemek amacıyla “Stratejik Ürün Destek Programı” hazırlandı. Destek programıyla birlikte ithalatı yüksek olan stratejik ürünlerin yerlileştirilmesi ve millileştirilmesi mümkün olacak. Üretimde daha yüksek oranda yerli girdi kullanımı sağlanacak. KOBİ’lerin teknolojik üretim yeteneklerinin geliştirilmesi ve teknolojinin tabana yayılması kolaylaşacak. KOBİ ile büyük işletmelerin birlikte hareket edebilme yetenekleri geliştirilecek.  İthal bağımlılığı yüksek olan ara malların yerli üretiminin desteklenmesi ile ithalatın ve cari açığın azaltılması hedefleniyor. Öte yandan yurt içi üretimde yerli ara malı kullanımı sağlanarak yerli imalat sanayinin altyapısının geliştirilmiş olacak. KOBİ’lerde nitelikli insan kaynağının oluşturulması ve istihdamın artırılması sağlanacak. Cari açığın azaltılmasına katkıda bulunacak yatırımlar desteklenecek. Cari açığı azaltmaya katkıda bulunacak ürünler KOSGEB başkanlığı tarafından belirlenerek, bu ürünlerin üretilmesi ve ticarileşmesini sağlayabilecek işletmeler bu destekten faydalanabilecek. Yüzde 70 geri ödemesiz Sağlanacak destekler, makine-teçhizat, yazılım giderleri, personel gideri, bilgi transferi, test-analiz, kalibrasyon ve referans numune desteği ve hizmet alımı destekleri şeklinde olacak Destek oranları % 70 geri ödemesiz, % 30 geri ödemeli oranı uygulanarak, destek kapsamında alınacak makine teçhizatın yerli üretim olması önemli olup, yatırımın gerçekleşmesi için alınacak makine-teçhizat ve yazılım giderleri yerli malı belgesi kapsamında alınması durumunda geri ödemesiz destek oranına  % 15 ilave edilecek. İşletmeler desteklenmesi ön görülen tutarın %25’i kadar erken ödeme alabilecekler. Destek kapsamında istenen teminat mektubu giderleri de %100 oranında desteklenecek.  Üst limit 5 milyon Program kapsamında proje başvuruları dönemsel olarak alınacak. Proje süresi en çok 36 ay olup, kurul kararı ile 6 aya kadar ek süre verilebilecek.  Program kapsamında verilecek desteklerin toplam üst limiti 5 Milyon TL olarak belirlendi. Başkanlık; kalkınma planları, hükümet programları ve yıllık programlarda belirlenen hedefler ile stratejik dokümanlardaki öncelikler doğrultusunda; bölgesel, sektörel ve ölçeksel kriterler ile teknoloji düzeyi ve özel hedef gruplarını dikkate alarak iki katını geçmemek üzere destek üst limitini artırabilecek. 
Devamı...

Hibe desteği nedir ve devlet teşviklerinden nasıl faydalanılır?

Yeni Girişimci ve yatırımcıların en çok ilgi duyduğu konulardan biri haline gelen devlet teşvikleri nedir? Nasıl faydalanılır? Hibe ve kredi arasındaki fark nedir? Hibe ve kredi arasındaki fark nedir?   Hibe kamu kuruluşları tarafından işletmelere, kar amacı gütmeyen kuruluşlara ve yeni girişimcilere verilen geri ödemesi olmayan yani ‘’karşılıksız’’ ödenen paradır. Türkiye’nin ekonomisinin kalkınması, üretimin ve sektörlerin güçlendirilmesi, ihracat paylarının artırılması amacıyla devlet, birçok alanda ve farklı birçok kurum aracılığı ile hibe destekleri sağlamaktadır.   Krediler ise tamimiyle geri ödeme şartı ile bankalar aracılığı ile alınan paradır. Gerekli görüldüğü durumlarda devlet teşviki adı altında da anlaşmalı bankalar aracılığı ile teşvik veren bazı kurumlar işletmelere uygun geri ödemeli kredi desteği sağlamaktadır.   Devlet teşviki nedir?    Devlet teşviki, bir ülkenin ekonomik büyümesi, kalkınması ve istihdamın artması adına yatırımcı ve girişimcilere yapılan yatırımlar olarak genellenebilir. Bölgenin gelişmesinde büyük bir ivme yaratan yatırımlar sonucu, ham madde, eleman, malzeme gibi ihtiyaçlar doğar. Dolaysıyla yatırım nerede yapıldıysa o bölgeye artı değer katar. İstihdam oluştuğundan işsizlik oranı azalır, ödenen vergilerle ekonomik kalkınma gerçekleşir. Bu nedenle de devlet, yatırımcı ve girişimcilere “hibe” vererek destek olur. Kredi ise geri ödemeyi talep eder. Sıfır faiz ya da faizsiz, yatırımcı ya da girişimciye verilen, kredi miktarı uzun vadede geri ödenir.  Ancak bu noktada sadece alınan anaparayı geri ödersiniz. Hibe nedir devlet teşviki nedir gibi konuların üzerinden geçtikten sonra gelin hibe kime verilir, hangi kuruluşlar kredi ve hibe fırsatları sunar, kimler bundan yararlanabilir göz gezdirelim…  Devlet teşviklerinden nasıl faydalanılır?   Öncelikle şunu belirtmemiz gerekir; hibe ve kredi veren özel ya da devlete bağlı pek çok kurum ve kuruluş mevcut. Geri ödemesiz hibe desteği veren kuruluşlar alanları bakımından farklılık gösterdikleri gibi destek oranları da değişebilmektedir. Bu kurumların başında; tarım ve kırsal kalkınma alanında TKDK, Kalkınma Ajansları; Girişimcilik, AR-GE-üretim ve ihracat konularında ise KOSGEB, TÜBİTAK, Ekonomi ve Sanayi Bakanlığı gibi kurumları sayabiliriz. Bu kurumların ana hedefi, gerek Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Fonları ile desteklenecek Programları uygulamak bu doğrultuda, girişimci ve yatırımcıları desteklerken, hali hazırda kayıtlı olan işletmelerin de gelişmesini sağlamak gerekse yurt içindeki işletmelerin büyümesine ve gelişmesine katkıda bulunmaktır. Yani tüm bu destek kurumlarının nihai amacı, yalnızca yeni girişimcilere değil; hali hazırda var olan işletmelere de destek vermektir. Bu kurumlar Avrupa Birliği kriterlerine uygun çalışma koşullarını yerine getirerek, en son teknolojilerle üretim yapması ve bu doğrultuda maksimum verim almasına, markalaşmasına, dünyaya açılmasına ön ayak olmaktadır.   Hibe programlarına başvuru koşulları nelerdir?      Herhangi bir kuruma hibe destekleri konularında başvurmanız için yeni kurulmuş bir işletme olmanı, kurulu bir işletme iseniz üretim yapıyor olmanız, üretim yapıyorsanız gelişmeye yönelik projelerinizin söz konusu olması, ihracatınızı artırmak için yurt dışına yönelik faaliyetlerde bulunmanız beklenir. Bu kurumlar, yüzde 70’lere varan hibe desteğini ilgili proje çağrılarında veya programlar kapsamında sağlıyor.  
Devamı...

BÜLTEN

Haberdar olmak için lütfen e-posta adresini giriniz

Kategoriler

Müşteri Memnuniyeti

Güvenli Hizmet

Yılların Tecrübesi

Tam Destek