Belgelendirme Hizmetleri

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

ISO 9001 nedir? ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

Enformasyon, teknoloji ve iletişim alanındaki büyük gelişmeler toplumları kıyasıya bir rekabete ve her geçen gün yeni gelişmelerin yaşandığı ekonomik bir yarışa itmiştir. Mevcut dünya düzeninde ayakta kalabilmek, tüm sektörlerde müşteri ihtiyaç ve beklentilerine uygun mal ve hizmet üretiminin sağlanmasıyla gerçekleşebilecektir. Bu da ancak, kuruluşlarda, tasarım aşamasında başlayarak üretim, pazarlama ve satış sonrası hizmetlere kadar tüm aşamaları kapsayan ve sürekli gelişmeyi hedefleyen Kalite Yönetim Sisteminin uygulanmasıyla olacaktır. Günümüzde Kalite Yönetim Sistemi konusunda ISO 9000 Kalite Sistem Standartları 1987 yılında yayımlandığı tarihten itibaren en fazla ilgiyi ve uygulama alanını bulan milletlerarası Standartlar haline gelmiştir. TS-EN-ISO 9000 Kalite Standartları Serisi, etkili bir yönetim sisteminin nasıl kurulabileceğini, dokümante edilebileceğini ve sürdürebileceğini göz önüne sermektedir.

Neden ISO 9001?

Kuruluşta kalite anlayışının gelişimini, Karlılığın, verimliliğin ve Pazar payının artmasını, Etkin bir yönetimi, Maliyetin azalmasını, Çalışanların tatminini, kuruluş içi iletişimde iyileşmeyi, Tüm faaliyetlerde geniş izleme ve kontrolü, İadelerin azalmasını, Müşteri şikâyetinin azalması, memnuniyetin artmasını sağlayan, Ulusal ve uluslararası düzeyde uygulanabilen bir yönetim sistemi modeli olduğu için ISO 9001:2008

1

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi her geçen gün daha da küçülen dünyamızın kaynaklarının sonsuz olmadığı, ürün ve faaliyetlerin çevre etkilerinin yerel ve bölgesel kalmayıp, küresel olduğu artık tüm dünyada kabul edilmiştir. Bu bilinç çevresel etkilerin yasal uygulamalardan ziyade piyasa kuvvetleri ile kontrol edilmesi ihtiyacını da beraberinde getirmiştir. Artık küresel pazarda var olabilmek insana verilen değer ve saygıyla ölçülmektedir. Bugünün tüketicisi beklenti ve ihtiyaçlarının en üst düzeyde karşılanmasının yanı sıra, kendisine yaşadığı çevreye ve dünyasına değer verilmesini, saygı gösterilmesini talep etmekte ve piyasada bunu sorgulamaktadır. Bu gelişmeler kuruluşların çevre ile etkileşimlerini kontrol altında tutabilmelerini ve çevre icraat ve başarılarını sürekli iyileştirebilmelerini sağlayacak yönetim sistemlerine ihtiyaç bulunduğu gerçeğini ortaya çıkarmıştır.

Neden ISO 14001?

Ulusal ve/veya uluslararası mevzuatlara uyumun artırılması, Çevresel performansın artırılması, Uluslararası rekabette avantaj sağlaması, Firma itibar ve Pazar payının artırılması, Maliyet kontrolünün geliştirilmesiyle masrafların azaltılması ve verimliliğin artırılması, Acil durumlara (deprem, yangın, sel vb.) ve kazalara karşı hazırlıklı bulunarak mesuliyetle sonuçlanan kaza vb. olayların azaltılması, Kirliliğin kaynaktan başlayarak kontrol altına alınması ve azaltılması, Girdi malzemeleri ve enerji tasarrufu sağlanması, İzin ve yetki belgelerinin alınmasının kolaylaştırılması, ISO 14001 tüm dünyaca bilinen ve kullanılan ortak bir dil olduğundan küresel pazarda kabul edilirliğin sağlanması için ISO 14001

2

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği kuruluşlarda karşılaşılan en önemli insan kaynakları sorunlarından biri, çalışanların emniyetli ve sağlıklı bir çalışma ortamına sahip olmamalarıdır. Kuruluşların daha iyi rekabet koşullarına ulaşabilmesi için çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda planlı ve sistemli çalışmalar yürütmeleri gerekmektedir. ISO 9001 ve ISO 14001 gibi Standartlar kalite ve çevre yönetimleri üzerine yoğunlaşmış, dolayısıyla kuruluşlarda iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve sürekli iyileştirilerek korunabilmesi için ayrı bir standarda gereksinim duyulmuştur.

Neden OHSAS 18001?

Karlılığı arttırmak, İSG çalışmalarını diğer faaliyetlere entegre ederek kaynakların korunmasını sağlamak, yönetimin taahhüdünün sağlandığını göstermek, motivasyon ve katılımı arttırmak, ulusal yasa ve dünya standartlarına uyum süresini ve maliyetini azaltmak, paydaşların istek ve beklentilerini karşılayarak rekabeti arttırmak, kuruluşlar tarafından sürdürülmekte olan İSG faaliyetlerinin sistematik olarak yayılımını sağlamak için bu sistem uygulanmalıdır.

3

ISO 22000 Gıda Güvenliği

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Gıda üretiminde, gıda güvenliği, ürünü kullanan tüketicinin mutlak talebidir. Bunu sağlamak için Gıda Güvenliği Kontrol Sistemi kurulmak zorundadır. HACCP (Hazard Analysis of Critical Points),Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları işte bu ihtiyaca cevap veren bir yönetim sistemidir.

Neden ISO 22000?

Muhtemel tehlikeleri önleyerek güvenilir gıda üretilmesi ve müşteriye ulaşmasının sağlanması, ürün kayıplarının azaltılması, maliyetlerin azaltılması, etkin bir oto-kontrol sisteminin uygulanmasının sağlanması, Müşteri talebi olduğu, ticaret kolaylığının sağlanması, yasal mevzuata uygunluğunun sağlanması için ISO 22000

4

ISO 17025 Deney ve Kalibrasyon

TS EN ISO/IEC17025

Deney ve ölçümleme laboratuvarlarının yeterliliği için genel şartlar, TS EN ISO/IEC17025, laboratuvarların spesifik testleri gerçekleştirme konusunda yetkinliğinin tanınması için karşılanması gereken genel şartları açıklayan uluslararası bir standarttır. Bu standart, test, ölçümleme işlemlerini gerçekleştiren tüm organizasyonlar için uygulanabilir. Bu standart, laboratuvarların kalite, yönetimsel ve teknik sistemlerin geliştirilmesinde yararlanılmaktadır.

TS EN ISO/IEC17025 Nedir?

ISO 17025, kalite sistemi çalıştırdıklarını, teknik olarak yeterli olduklarını ve geçerli teknik sonuçları üretebildiklerini göstermek isteyen deney veya ölçümleme laboratuvarının yerine getirmesi gereken bütün şartları kapsayan bir standarttır. Deney ve ölçümleme laboratuvarlarının akreditasyonu TÜRKAK tarafından gerçekleştirilmektedir. KOBİ-Rise tarafından bu kapsamda verilecek hizmet, gerekli olan ISO 17025 Standardı uygulamaları ve Kalite Yönetim Sistemi'nin kurulmasını içerir.

5

CE Uygunluk İşaretlenmesi Konusunda Danışmanlık ve Eğitim

CE işareti, ürünün Avrupa ürün mevzuatlarına uygunluğunu gösterir.

CE işareti 'Conformite European' kelimelerinin kısaltılmasıdır ve literatürdeki anlamı 'European Conformity', Avrupa Normlarına Uygunluk ’tur. CE işareti, bir ürün ya da ürün grubunun, Avrupa Birliği'nin sağlık, güvenlik, çevre ve tüketicinin korunması konusunda oluşturmuş olduğu, "ürün direktifleri" olarak anılan temel gerekliliklere uygun olduğunu gösterir. CE işareti, taşımayan ürünler, Avrupa Birliği ülkelerine giremez, bu nedenle CE işareti, ürünlerin Avrupa Birliği iç pazarında serbestçe dolaşımına olanak veren bir "Endüstriyel ürün pasaportu" olarak tanımlanabilir.

CE işareti, ürünün AB içerisinde serbestçe dolaşımını sağlayan, 1 Ocak 2004 itibariyle Türkiye iç pazarında da kullanılma zorunluluğu olan, üreticinin garanti beyanı olmakla beraber bir bakıma ürünün pasaportu niteliğinde olan bir işarettir.

CE İşareti, bir kalite markası değildir. CE İşareti, herhangi bir yerden alınan marka olmayıp, imalatçı tarafından ürüne/ambalaja/ilgili dokümana yapıştırılır.

CE BELGELENDİRME DANIŞMANLIK HİZMETİMİZ

CE işareti Alınması Gereken Ürünün Kapsamına Girdiği Direktif veya Direktifler Belirlenir. 

Direktif veya Direktifler Belirlendikten Sonra Ürünün Direktif veya Direktifler Kapsamındaki Standart veya Standartları Belirlenir.

Ürününüzün Satılabileceği AB üyesi Ülke/Ülkelerde Ürünle İlgili Yürürlükte Olan Milli Kuralların Bulunup Bulunmadığını Belirlenir.

Direktif veya Direktifler Kapsamında Yol Haritası İncelenir ve En Uygun Yol Haritası Seçilir.(Her Direktifte CE İşaretine Ulaşmak İçin Üreticinin İzlemesi Gereken Yol Haritaları Mevcuttur).

Direktif veya Direktifler Kapsamında En Uygun Modül (Temel Gereklere Uygunluğunu Tespit Etmek İçin Öngörülen Uygunluk Değerlendirme Yöntemi) Seçilir. (8 Tane Temel Modül ve Bunların 8 Tane Varyantı Bütün Bir Uygunluk Değerlendirme Prosedürü Oluşturabilmek Amacıyla Çeşitli Şekillerde Birbiri İle Kombinasyonlar Oluşturabilir. Genel Bir Kural Olarak, Bir Ürün Tasarım ve Üretim Aşamaları Boyunca Bir Modüle Göre Uygunluk Değerlendirmesine Tabi Tutulur).

Ürünün riskli grup ürün olup olmadığı belirlenir. Riskli Grup Ürünse Onaylanmış Kuruluş (Notified Body) 'lardan En Uygun Belgelendirme Teklifi Alınır.

Ürünün Standartlara Uygun Olarak Üretiminin Yapılıp Yapılmadığı Kontrol Edilir.

Ürünün mekanik, elektriksel ve yapısındaki risk analizleri yapılır. Risk analizi sonucunda ürün üzerinde güvenlikle alakalı oluşabilecek bir takım ufak çaplı değişimler olabilir. Bu konuda uzmanlarımız ve firmanın teknik kadrosu ile yapılacak toplantılardan sonra ürünün son hali belirlenir.

Ürün Standart veya Standartlar Kapsamında Test Edilmesi Gerekiyorsa Akredite Bir Test Kuruluşundan (Yurt İçi veya Yurt Dışı) Test Edilmesi İçin En Uygun Teklif Alınır.

İmalat Safhasında Uygulanması Gereken Standart veya Standartlar Hakkında Gerekli Eğitimler Uzman Kişiler Tarafından Firmanın Teknik Personeline Verilir.

Üretimde Uygulanması Gereken Üretimin Standartlara Uygunluğunu Sağlayacak İş Emirleri Hazırlanır ve Eğer Firmada Uygulanan Bir Kalite Yönetim Sistemi Varsa Bu İş Emirleri Kalite Yönetim Sistemi Prosedürlerine Eklenir ve En Verimli Şekilde Uygulanması Sağlanır.

Ürünün Montaj, İşletmeye Alma, Son Kullanıcı ve Bakım El Kitapları Direktif ve Standartlar Kapsamında Oluşturulur.

Ürünün Etiketleme ve İşaretlemeleri Direktif ve Standartlara Uygun Olarak Yapılır.

Ürünün Teknik Dosyası Hazırlanır. Teknik Dosya Üreticide 10 Yıl Saklanması Gereken Ürünle Alakalı Tüm Teknik Bilgilerin ve Raporlarının Bulunduğu Dosyadır. Teknik Dosya Hazırlanırken Direktif ve Standartların Belirttiği Şekilde Hazırlanması Gerekir.

Ürünün CE Deklarasyonu Hazırlanır.(Deklarasyon Üreticinin Ürünü Belirtilen Direktif ve Standartlarda Ürettiğini Beyan Eden Belgedir)

Ürüne CE İşareti İliştirilir. 

HANGİ ÜRÜNLER CE İŞARETİ TAŞIMALIDIR?

Aşağıda verilen CE işareti gerektiren direktifler arasında bulunan, 

- Üye ülkelerde veya üçüncü ülkelerde üretilmiş tüm yeni ürünlerin, 

- Üçüncü ülkelerden ithal edilen kullanılmış veya ikinci el ürünlerin, 

- Direktiflerin hükümlerine yeni ürünmüş gibi tabi olan, önemli ölçüde değişikliğe uğratılmış ürünlerin,  CE işareti taşıması gerekmektedir.

CE İşareti Gerektiren Yeni Yaklaşım Yönetmelikleri ;

1 Alçak Gerilim Cihazları 

2 Basit Basınçlı Kaplar 

3 Gaz Yakan Cihazlar

4 Yeni Sıcak Su Kazanları 

5 Elektromanyetik Uyumluluk

6 Makineler

7 Sivil Kullanım İçin Patlayıcılar 

8 Otomatik Olmayan Tartı Aletleri 

9 Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Ekipmanlar 

10 Asansörler

11 Basınçlı Ekipmanlar 

12 Aktif Emplante Edilen Tıbbi Cihazlar 

13 Tıbbi Cihazlar 

14 In Vitro Diagnostik Tıbbi Cihazlar 

15 Oyuncaklar

16 Gezi Amaçlı Tekneler 

17 İnşaat Malzemeleri

18 Kişisel Korunma Cihazları

19 Radyo ve Telekomünikasyon Terminal Cihazları 

20 Yolcu taşıma amaçlı kablo üzerinde hareket eden araçlar 

21 Ölçü Aletleri

CE İŞARETİNİN KALİTE YÖNETİM İSTEMLERİYLE İLİŞKİSİ NEDİR? 

CE işaretinin Kalite Yönetim Sistemleriyle (TS EN ISO 9001) doğrudan bir ilişkisi yoktur. CE işareti herhangi bir ürünün Avrupa Birliği Yeni Yaklaşım Direktiflerine ve ilgili harmonize Avrupa Standartlarına uygun olarak tasarlanıp, üretildiğini simgeler. Modüler sistemde bazı ürün grupları için Kalite Yönetim Sistemlerinin şart olduğu görülmektedir.

6

FSC Orman Koruma ve Gözetim Sertifikası

FSC NEDİR

1990'lı yıllarda kurulan FSC'nin (uluslararası Forest Stewardship Council örgütünün baş harflerinden oluşmaktadır) ana kuruluş amacı, tüm dünyadaki orman kaynaklarının doğru şekilde idare edilmesini sağlamak; bununla ilgili metotları belirlemek; standartları tarif edip bu standartların dünya genelindeki orman endüstrisi şemsiyesi altına giren tüm kuruluşları kapsayacak şekilde uygulandığını bağımsız ve akredite kuruluşlar vasıtasıyla denetlemek ve izlemektir.

Kar amacı gütmeyen bir sivil oluşumu olan FSC, dünyada bağımsız ve akredite CoC programlarını (belgelendirmesi) yürüten, farklı kesimlerden gelen çevre ve sosyal örgütlerini, ahşap ve orman ürünleri konusunda faaliyet gösteren firma temsilcilerini, bazı ahşap birliklerini ve orman ürünleri belgelendirmesi yapan kuruluşları bünyesinde barındırmaktadır.

FSC BELGESİ NASIL ALINIR? 

Bu belge de diğer kalite belgeleri gibi kendi standartlarının orman ürünleri kullanan firmalarda uygulanması akabinde bu uygulamaların denetlenmesi ile alınır. FSC’yi vermeye yetkili kuruluşlar Türkiye de birkaç tanedir, Bunların da FSC Belgelendirme Yetkisi yurtdışından FSC tarafından COC Akreditasyonu ile sağlanmıştır. FSC COC Belgesi almak için firmamızdan danışmanlık ve belgelendirme hizmeti alabilirsiniz. 

7

İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışmaları

İş Sağlığı ve Güvenliği tüm firmalar için yasal zorunluluktur. Bunun da ötesinde İş Sağlığı ve Güvenliğinde alınması gereken önlemlerin yapılmamasından dolayı meydana gelen can kayıpları ve firmalarımızın yaşadığı maddi kayıplar daha ağır olmaktadır. Oysaki küçük ama kritik bilgiler ile tüm bu sorunlar önlenebilir.

NEDEN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ? 

Öncelikle iş kazalarının olmasını önlemek, 

Kaçınılmaz kazaların olması durumunda ise işyeri sahibi ve yöneticilerinin Ceza ve tazminat davalarına muhatap olmaması veya  En azından öncelikle vicdanen ve akabinde yasalar karşısında gereken her şeyi Yapmış olarak sıkıntı yaşanmaması için bir çalışma başlatmıştır. Bu çalışma ile işyerlerine komple İSG hizmeti verilmektedir. İSG hizmeti kapsamında deneyimli uzmanlar tarafından;

Firmanın büyüklüğüne, tehlike derecesine ve işçi sayısına göre ücretsiz iş yeri ziyareti yapılarak yasal şartlar yönünden yapılması gereken uygulamalar anlatılmaktadır.

8

TSE/TSEK Belgelendirme

TSE Markası, üzerine veya ambalajına yerleştirildiği ürünlerin ilgili Türk Standardına uygun olarak imal edilip piyasaya arz edildiklerini belirten 551 sayılı Markalar Kanunu'na göre tescil edilen monogramlardır. TSEK ise TSE tarafından henüz standardı hazırlanmamış olan ürünler için verilen bir belgedir. TSE H.Y. Belgesi TSE tarafından standartlara uygun hizmet yapan firmalara verilen belgedir. Teknolojinin gelişmesine bağlı olarak üretim/hizmet standartları değişmektedir. Bilinçli her tüketici alacağı ürünün ya da hizmetin TSE belgeli olmasına özen göstermektedir. Bu nedenle üretim ve hizmet sektöründe TSE'nin (Türk Standartları Enstitüsü) kriterlerine uygun olarak üretim ve hizmet yapan firmalar piyasadaki rekabette tüketiciye ulaşmakta daha başarılı olmaktadır.

9

TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgeleri

TSE Markası, üzerine veya ambalajına yerleştirildiği ürünlerin ilgili Türk Standardına uygun olarak imal edilip piyasaya arz edildiklerini belirten 551 sayılı Markalar Kanunu'na göre tescil edilen monogramlardır. TSEK ise TSE tarafından henüz standardı hazırlanmamış olan ürünler için verilen bir belgedir. TSE H.Y.Belgesi TSE tarafından standartlara uygun hizmet yapan firmalara verilen belgedir. Teknolojinin gelişmesine bağlı olarak üretim/hizmet standartları değişmektedir. Bilinçli her tüketici alacağı ürünün ya da hizmetin TSE belgeli olmasına özen göstermektedir. Bu nedenle üretim ve hizmet sektöründe TSE'nin (Türk Standartları Enstitüsü) kriterlerine uygun olarak üretim ve hizmet yapan firmalar piyasadaki rekabette tüketiciye ulaşmakta daha başarılı olmaktadır.

10

Gıda Sicil Üretim İzin Belgesi TEscil ve Yenileme İşlemleri

Gıda üretim izni almak isteyen işyerlerinin ihtiyaç duyabileceği bilgiler ve dikkat edilmesi gereken ayrıntılar şu şekilde özetlenebilir. 

Gıda üreten işletmelerin öncelikle İş Yeri açma ve çalışma Ruhsatı, sonrasında Gıda Sicil Belgesi (Çalışma İzni) alması gerekmektedir. Bundan sonra ki aşama da Gıda üretim izin belgesi almak için başvuru da bulunabilirler.

Gıda üretim izin belgesi başvuruları, işyerinin bulunduğu il sınırları içerisinde ki tarım il müdürlüklerine yapılır.

Gıda üretimi yapmak isteyen şahıslar ve şirketlerin, gıda üretim izni başvurusunda bulunurken, marka tescil belgesi veya Türk Patent Enstitüsü’ ne marka başvurusu yaptığına dair belge ibraz etmesi gerekmektedir.

Marka tescil belgesi ibra eden iş yerlerinin, marka tescil belgelerinin süresinin dolmamış olması gerekmektedir.

Gıda üretim izni başvurusu yapacak olan işyeri limitet veya anonim şirket gibi tüzel kişilik ise marka başvurusunun da şirket adına yapılmış olması istenir. Marka başvurusu şirket ortaklarından biri adına yapılmış olsa dahi şahıs marka başvuruları bu durumda kabul görmez.

Bir firmaya ait birden fazla, tescil edilmiş farklı markalar var ise ürün etiketinde bu markalara birlikte yer verilebilir. Gıda üretim izin belgesi her bir marka için ayrı ayrı düzenleni

Gıdalar için üretim izni başvurusu yapılırken gerekli belgeler Türk Gıda Kodeksi’nde tanımı yapılarak ürün tebliği yayımlanmış gıdalar için üretim izni başvurusu yapan iş yerleri için;

1) Dilekçe

2) Gıda Sicil Belgesinin noter onaylı sureti

3) Sorumlu yönetici ile yapılan noter onaylı sözleşme ile noter onaylı diploma örneği

4) Marka tescil belgesi veya marka tescil başvurusunun yapıldığına dair başvuru belgesi

5) Türk Gıda kodeksinde tanımlandığı şekliyle uygun etiket örneği

6) Beyanname

Ürün tebliği yayımlanmamış gıdalar için üretim izni başvurusu yapan iş yerleri için;

1) Dilekçe

2) Gıda Sicil Belgesinin noter onaylı sureti

3) Sorumlu yönetici ile yapılan noter onaylı sözleşme ile noter onaylı diploma örneği

4) Marka tescil belgesi veya marka tescil başvurusunun yapıldığına dair başvuru belgesi

5) Üretilecek ürünün bileşen listesi ve bileşen miktarı

6) Üretim Teknolojisi, üretim akış şeması

7) Türk Gıda Kodeksine uygun etiket örneği

11

Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik İşlemleri

Yurt içinde üretilen veya ithal edilen sanayi mallarının, Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü süresince üretici veya ithalatçılar tarafından verilmesi zorunlu montaj, bakım ve onarım hizmetleri için yeterli teknik kadro, takım, teçhizat bulunduğunu gösteren, firmanın unvanı ile merkez adresine göre düzenlenen belgedir.

SSHYB alabilmek için bölgelere göre ve toplamda servis sayısına uygun sözleşmeler yapıldığının belgelenmesi ve TSE kurumunda kaydının yapılması gerekir.

SATIŞ SONRASI HİZMETLERİ YETERLİLİK BELGESİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ

İthalatı veya imalatı yapılan ürün, satış sonrası hizmetleri yeterlilik belgesi “SSHYB” gerektiren mallar listesinde yer alıyorsa Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi “SSHYB” alınması yasal zorunluluktur. SSHYB almadan satış yapan imalatçı veya ithalatçı firmalar, 100.000 TL, Teknik servis sözleşmesi yapılmayan her teknik servis için 10.000 TL idari para cezası öderler.

12

Garanti Belgesi İşlemleri

Garanti belgesi: Üretici, satıcı ve ithalatçıların, ürettikleri, sattıkları veya ithalatını yaptıkları malların / ürünlerin en az 2 (İki) Yıl süreyle veya malın özelliğine göre belirlenen zaman süresi içerisinde, Arıza ve benzeri gibi durumlarda, ürünün tamiratını, gerekli halde değiştirilmesini veya ücretinin geri ödenmesini taahhüt edildiğini bildirir belgedir.

Garanti belgesi talebi konusunda, belge talep edilen ürünün; Satış sonrası hizmet istenecek ürünler listesinde olup olmaması, süreçleri etkilemektedir.

İmalatçı veya ithalatçı firmalar, yasal olarak kullanma kılavuzu düzenleme ve tüketiciye vermekle yükümlüdürler.

13

Diğer Hizmetlerimiz

Müşteri Memnuniyeti

Güvenli Hizmet

Yılların Tecrübesi

Tam Destek