Yatırım Teşvik Belgesi Danışmanlığı

2018 Yatırım Teşvik Paketi

2018 YATIRIM TEŞVİK PAKETİ

Destek Unsurları Geneş Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımın Teşviki Stratejik Yatırımların Teşviki
KDV İstisnası
Gümrük Vergisi Muafiyeti
Vergi İndirimi -
Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği -
Gelir Vergisi Stopajı Desteği*
Sigorta Primi Desteği* -
Faiz Desteği* - -
Yatırım Yeri Tahsisi -
KDV İadesi*** - - -

BÖLGESEL TEŞVİK PAKETİ

Destek Unsurları BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARINDA SAĞLANAN DESTEK UNSURLARI
   Yatırım Teşvik Bölgeleri
   1. Bölge  2. Bölge  3. Bölge  4. Bölge  5. Bölge  6. Bölge
KDV İstisnası   Var Var Var Var Var Var
Gümrük Vergisi Muafiyeti   Var Var Var Var Var Var
Vergi Muafiyeti (%) Yatırım Katkı OSB Dışı 15 20 25 30 40 50
Yatırım Katkı OSB İçi 20 25 30 40 50 55
Vergi indirim oranları 50 55 60 70 80 90
Yatırım Katkı oranını Yatırım Dönemine ve Dİğer faaliyetlere uygulama oranı 80 80 80 80 80 80
Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği OSB Dışı 2 yıl  3 yıl 5 yıl 6 yıl 7 yıl 10 yıl
OSB İçi 3 yıl 5 yıl 6 yıl 7 yıl 10 yıl 12 yıl
Yatırım Yeri Tahsisi   Var Var Var Var Var Var
Faiz Desteği İç Kredi Yok Yok 3 Puan 4 Puan 5 Puan  7 Puan
Döviz Kredisi Yok Yok 1 Puan 1 Puan 2 Puan 2 Puan

1

Yatırım Teşvik Belgesi Hizmetleri Detayı

Yatırım Teşvik Sistemi Nedir?

Türkiye'nin 2023 vizyonu ile üretim ve ihracat odaklı büyüme stratejisi bakımından büyük önem taşıyan yeni yatırım teşvik programı, kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedeflere uygun olarak;

 • Tasarrufları katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirmek,
 • Üretimi ve istihdamı artırmak,
 • Uluslararası rekabet gücünü artıracak ve araştırma-geliştirme içeriği yüksek büyük ölçekli yatırımlar ile stratejik yatırımları özendirmek,
 • Uluslararası doğrudan yatırımları artırmak,
 • Bölgesel gelişmişlik farklılıklarını azaltmak,
 • Kümelenme ve çevre korumaya yönelik yatırımları özendirmek, amaçlarını gerçekleştirmeyi hedeflemektedir.

Yeni Yatırım Teşvik Programının sağladığı destekler, 1 Ocak 2012 tarihinden sonra müracaat edilmek suretiyle teşvik belgesine bağlanan tüm yatırımlar için geçerli olacaktır.

Yeni Yatırım Teşvik Programı, yatırım kararlarına hız kazandırmak üzere 2015 yılı sonuna kadar başlanacak yatırımlar için daha avantajlı destekler sağlamaktadır. Yatırıma başlanılmış olması için, yatırım tutarının en az yüzde onu oranında (50 milyon TL ve üzeri yatırımlarda en az 5 milyon TL) harcama yapılmış olması gerekmektedir.

Destek Unsurları;

 • KDV İstisnası
 • Gümrük Vergisi Muafiyeti
 • Vergi İndirimi
 • Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği
 • Faiz Desteği
 • Sigorta Prim Desteği (İşçi Payı)
 • Gelir Vergisi Stopajı Desteği
 • Yatırım Yeri Tahsisi
 • KDV İadesi

KDV İstisnası

KDV İstisnası, teşvik edilen yatırım kapsamında yurt içinden ve yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat için katma değer vergisinin ödenmemesidir.

KDV İstisnası- Örnek Uygulama

Yatırım projesi kapsamında, yurtiçinden 10.000.000 TL’lik yerli, yurtdışından da 20.000.000 TL’lik ithal makine ve teçhizat satın alacak olan bir yatırımcının, projesinin KDV istisnası teşvik aracından faydalandırılması durumunda yaklaşık 5.400.000 TL’lik bir avantaj sağlaması mümkündür.

KDV İstisnası Tutarı = (Toplam Makine ve Teçhizat Bedeli) x (KDV Oranı* ) = 30.000.000 TL x 0.18 = 5.400.000 TL**

* KDV Kanunununda belirtilen özel haller dışında, Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında temin edilen yatırım malı makine ve teçhizat için belirlenen KDV oranı % 18’dir.

** Katma Değer Vergisi’ni mahsup edebilen firmalar için desteğin net katkısı, KDV mahsup edilene kadarki finans kolaylığı kadardı

Gümrük Vergisi Muafiyeti

Gümrük Vergisi Muafiyeti, teşvik edilen yatırım kapsamında yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat için ithalat rejimi kararında belirtilen gümrük vergisinin ödenmemesidir. Fasıllar bazında Gümrük Vergi Oranları “İthalat Rejimi Kararı” eki listelerde belirtilmektedir.

Gümrük Vergisi Muafiyeti- Örnek Uygulama

Yatırım projesi kapsamında, yurtdışından 30.000.000 TL’lik ithal makine ve teçhizat satın alacak olan bir yatırımcının, projesinin gümrük vergisi muafiyeti teşvik aracından faydalandırılması durumunda yaklaşık 600.000 TL’lik bir avantaj sağlaması mümkündür.

Gümrük Vergisi Muafiyet Tutarı = (İthal Makine ve Teçhizat Bedeli) x (Gümrük Vergisi Oranı*) = 30.000.000 TL x (%2) = 600.000 TL

* İthalat Rejimi Kararı’nda öngörülen Gümrük Vergisi Oranı ülkelere göre farklılık göstermekte olup, %2 oranı ortalama olarak kabul edilebilir.

Vergi İndirimi

Vergi İndirimi; yatırımcı tarafından ödenecek gelir veya kurumlar vergisinin, yatırımın niteliğine göre projenin tabi olacağı yatırım teşvik uygulamasının sağladığı indirimli vergi oranından ödenmesi yoluyla yine bu uygulamanın sağladığı ve yapılan sabit yatırım tutarının belirli bir yüzdesine tekabül eden yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirim hakkından yararlanılmasıdır. Yatırıma katkı oranı, yapılan sabit yatırımın vergi indirimine tabi tutulacak oranını, Vergi İndirimi ise bu Yatırıma Katkı Oranına ulaşılıncaya kadar indirilecek Gelir veya Kurumlar Vergisi oranını ifade eder.

Vergi İndirimi- Örnek Uygulama

Vergi indiriminin %50’sinin yatırım döneminde, %50’sinin de yatırım tamamlandıktan sonra kullanılabileceği, indirimli vergi oranı %80 , yatırıma katkı oranı %40 olan bir yatırım teşvik uygulamasına (Örneğin Bölgesel Yatırım Teşvik Uygulamasına) tabi olarak desteklenen ve toplam sabit yatırım tutarı 50.000.000 TL olan bir yatırım projesi için yatırımcının 20 Milyon TL tutarında vergi indiriminden faydalanması mümkündür. Yıllık vergi yükümlülüklerinden düşeceği vergi bu tutara ulaşıncaya kadar yatırımcı, Türkiye’de %20 olan kurumlar vergisini faydalandığı indirimli oran olan %4 üzerinden ödeyecektir. Projesinin desteklendiği uygulama yatırım tamamlanmadan da bu teşvik aracından faydalanılmasını sağladığı için, yatırımcı 20 milyon TL’lik vergi indiriminin 10 milyon TL’lik kısmını yatırım döneminde mevcut faaliyetlerinden elde ettiği gelirler için de kullanabilecektir.

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği

igorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Bölgesel, Büyük Ölçekli ve Stratejik Yatırımlarda belge konusu yatırımla sağlanan ilave istihdam için yatırımcı tarafından ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının belirli bir süre için Bakanlık tarafından karşılanmasıdır. Bu destekten faydalanabilmek için projenin tamamlanmış olması ve tamamlama vizesinin yapılması gerekmektedir.

Ayrıca destek için toplam yatırım tutarının belirli bir oranına tekabül eden tavanlar belirlenmiştir. Bölgesel Yatırımlar için; birinci bölgede %10, ikinci bölgede %15, üçüncü bölgede %20, dördüncü bölgede %25 ve beşinci bölgede %35; Büyük Ölçekli Yatırımlar için birinci bölgede %3, ikinci bölgede %5, üçüncü bölgede %8, dördüncü bölgede %10 ve beşinci bölgede ise %11; Stratejik yatırımlar için ise birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci bölgeler için %15 tavan olarak belirlenmiştir. Altıncı bölge için ise herhangi bir tavan bulunmamaktadır.

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği- Örnek Uygulama

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Tutarı = (İlave İstihdam) x (Süre)* x (Sigorta Primi İşveren Payı)** = 50 işçi x 120 ay x 183,4 TL = 1.100.400 TL

* Süre, bölgede öngörülen destek süresinin “ay” cinsinden ifadesidir.

** 2012 yılı ikinci yarısı için geçerli olan tutar

Faiz Desteği

Faiz Desteği, bölgesel teşvik uygulamaları (üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı bölgeler) ve stratejik yatırımlar ile AR-GE ve çevre yatırımları kapsamında desteklerden yararlanacak yatırımlar için teşvik belgesi kapsamında kullanılan en az bir yıl vadeli yatırım kredileri için sağlanan bir finansman desteğidir. Teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının %70’ine kadar kullanılan krediye ilişkin ödenecek faizin veya kâr payının belli bir kısmı azami ilk beş yıl için ödenmek kaydıyla Bakanlığımızca karşılanmaktadır. Altıncı bölgede yer alan örnek yatırım projesi için uygulanacak oranlar ve maksimum faiz desteği tutarı aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.

Destek Oranı  Azami Destek Tutarı
TL Cinsi Kredi Döviz Cinsi Kredi
7 puan 2 puan 900.000 TL

Faiz Desteği- Örnek Uygulama

Yatırım projesinin toplam bedeli 10.000.000 TL olması durumunda faiz desteğinden yararlanabilecek maksimum kredi miktarı 7.000.000 TL olarak belirlenmiştir. Firmanın 7.000.000 TL tutarında Türk Lirası kredi kullanması durumunda yararlanacağı destek oranı 7 puan, yararlanabileceği desteğin üst sınırı ise 900.000 TL olacaktır. Buna göre ilk 6 ayı ana para ödemesiz, 6 ayda bir ödemeli 5 yıl vadeli kredi kullanan firmanın her ödemede alacağı faiz desteği iadesi aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

Faiz Desteği Tutarı = (Geriye Kalan Ana Para Ödemesi) x (Destek Puanı)/2

Buna göre firmanın 6 ayda bir alacağı destek miktarları;

6. Ay : 245.000 TL

12. Ay : 220.500 TL

18. Ay : 196.000 TL

24. Ay : 171.500 TL

30. Ay : 67.000 TL*

Toplam : 900.000 TL

* Destek miktarı 30. Ayda yapılan ödeme ile 900.000 TL barajına ulaştığı için, destek bu noktada sonlandırılmaktadır.

Sigorta Prim Desteği (İşçi Payı)

Sigorta Prim Desteği, 6. Bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için düzenlenen teşvik belgesi kapsamı yatırımlarla sağlanan ilave istihdam için yatırımcı tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenmesi gereken sigorta primi işçi hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının Bakanlıkça karşılanmasıdır. Sigorta Prim desteğinden sadece 6. Bölgede gerçekleştirilen Bölgesel, Büyük Ölçekli ve Stratejik yatırımlar yararlanabilmektedir. Sigorta Primi Desteğine ilişkin tutar bakımından herhangi bir üst sınır bulunmamakla birlikte, uygulama süresi 10 yıldır.

Sigorta Prim Desteği (İşçi Payı)- Örnek Uygulama

Sigorta Primi Desteği Tutarı = (İlave İstihdam) x (Süre)* x (Sigorta Primi İşçi Payı)** = 50 işçi x 120 ay x 131,67 TL = 790,020 TL

* Süre, bölgede öngörülen destek süresinin “ay” cinsinden ifadesidir.

** 2012 yılı ikinci yarısı için geçerli olan tutar

Gelir Vergisi Stopajı Desteği

Gelir Vergisi Stopajı Desteği, 6. Bölgede gerçekleştirilecek tüm yatırımlar için düzenlenen teşvik belgesi kapsamı yatırımlarla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken gelir vergisi stopajının terkin edilmesidir. Sadece 6. Bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülür. Gelir Vergisi Stopajı Desteğine ilişkin herhangi bir üst sınır bulunmamakta olup, 10 yıl süreyle uygulanır.

Gelir Vergisi Stopajı Desteği - Örnek Uygulama

Gelir Vergisi Stopajı Desteği Tutarı* = (İlave İstihdam) x (Süre)** x (Gelir Vergisi Stopajı) *** = 50 işçi x 120 ay x 119,91 TL = 719.460 TL

* Azami tutar olup, asgari geçim indirimi bu tutardan düşülecektir.

** Süre, bölgede öngörülen destek süresinin “ay” cinsinden ifadesidir.

***2012 yılı ikinci yarısı için geçerli olan tutar

Yatırım Yeri Tahsisi

Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiş büyük ölçekli yatırımlar, stratejik yatırımlar ve bölgesel desteklerden yararlanacak yatırımlar için Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, yatırımın yapılacağı ilde yatırıma uygun arazi-arsa olması halinde ihale yoluyla yatırım yeri tahsis edilebilir.

Yatırım Yeri Tahsisi- Örnek Uygulama

Taşınmazlar üzerinde gerçekleştirilecek toplam yatırım tutarı, taşınmazın rayiç değerinin tarım,hayvancılık ve eğitim yatırımları için bir, turizm yatırımları için iki, diğer yatırımlar için üç katından az olamamaktadır. Taşınmaza ilişkin yıllık kira bedeli, emlak vergisi değerinin %0,5-2,5 oranında belirlenmekte olup, bu tutar her yıl ÜFE oranında artırılmaktadır.

KDV İadesi

KDV İadesi, sabit yatırım tutarı 500 milyon Türk Lirasının üzerindeki Stratejik Yatırımlar kapsamında gerçekleştirilen bina-inşaat harcamaları için ödenen KDV’nin iade edilmesidir.

KDV İadesi - Örnek Uygulama

Stratejik Yatırımlar kapsamında toplam yatırım değeri 500.000.000 TL tutarındaki bir yatırımın %20’lik bölümünün bina-inşaat harcamalarından oluştuğunu düşünürsek, toplam bina inşaat harcaması 100.000.000 TL tutarında gerçekleşecektir.

KDV İadesi Tutarı = (Bina-İnşaat Harcama Tutarı) x (Bina-İnşaat Harcamaları için KDV Oranı) = 100.000.000 TL x 0.18 = 18.000.000 TL

* Bina-İnşaat harcamaları için belirlenen KDV oranı % 18’dir.

2

Diğer Hizmetlerimiz

Müşteri Memnuniyeti

Güvenli Hizmet

Yılların Tecrübesi

Tam Destek